PRZEPISY PRAWNE


PLUE

Najważniejsze przepisy prawne obowiązujące w branży gazu płynnego

Zapasy:


Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Dz. U. 2007 nr 52 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej oraz ustalania ich ilości

Dz. U. 2007 nr 81 poz. 547

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Dz. U. 2009 nr 150 poz. 1211

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów objętych systemem zapasów interwencyjnych

Dz. U. 2009 nr 220 poz. 1727

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

Dz. U. 2009 nr 168 poz. 1323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

Dz. U. 2009 nr 32 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1545

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Dz. U. 2010 nr 86 poz. 555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych

Dz. U. 2009 nr 202 poz. 1563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia

Dz. U. 2009 nr 222 poz. 1757

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz. U. 2010 nr 160 poz. 1076

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz. U. 2010 nr 158 poz. 1063

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz. U. 2010 nr 159 poz. 1070

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz. U. 2011 nr 89 poz. 507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz. U. 2011 nr 210 poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz. U. 2010 nr 160 poz. 1074

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz. U. 2010 nr 221 poz. 1450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Dz. U. 2010 nr 158 poz. 1065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz. U. 2010 nr 160 poz. 1075

 

Warunki techniczne:


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2005 nr 243 poz. 2063

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2007 nr 240 poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2011 nr 276 poz. 1633

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz. U. 2006 nr 199 poz. 1469

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz. U. 2011 nr 156 poz. 932

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy:


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

Dz. U. 2004 nr 43 poz. 395

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931

Prawo budowlane/warunki techniczne budynków:


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836

Jakość:


Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1200

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1851

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Dz. U. 2011 nr 286 poz. 1682

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Dz. U. 2007 nr 59 poz. 399

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)

Dz. U. 2007 nr 44 poz. 279

Inne:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

Dz. U. 2012 nr 0 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Dz. U. 2001 nr 79 poz. 849

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Dz. U. 2010 nr 110 poz. 728


<< powrót

KALENDARZ

2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz