Struktura i władze POGP

1) Zebranie Plenarne

Jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli. Do głównych kompetencji Zebrania Plenarnego należą m.in.:
 • sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji,
 • wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji,
 • zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
 • ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich.

2) Prezydium Związku

Jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Do głównych kompetencji Prezydium należą m.in.: 
 • opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu,
 • przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,
 • opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja, 
 • powołanie Komisji i zespołów roboczych,
 • powołanie Dyrektora Generalnego Organizacji.

3) Komisja Rewizyjna

Jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 • Wykonywanie kontroli działalności finansowej Związku.
 • Składanie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oceny działalności finansowej Związku i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu i Prezydium Związku.

4) Dyrektor Generalny

Powoływany jest przez Prezydium. Kieruje on i zarządza pracami POGP w oparciu o uchwały Prezydium oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz. Dyrektor Generalny zarządza Biurem POGP.

5) Komisje branżowe

a) Komisja prawna.
 • Przewodniczący: Michał Faliszewski
b) Komisja ds. bezpieczeństwa
 • Przewodniczący: Iwona Porowska
c) Komisja ds. technicznych
 • Przewodniczący: Cezary Kwella 
d) Komisja ds. innowacyjności, bio propanu, bio propanu – butanu i LNG
 • Przewodniczący: Maciej Pęski
e) Komisja edukacji i komunikacji
 • Przewodniczący: Mateusz Kędzierski
f) Komisja ds. autogazu
 • Przewodnicząca: Katarzyna Rutkowska

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.