Bilans rynku LPG na półrocze 2022

20.9.2022

Na rosyjską inwazję na Ukrainę polski rynek LPG zareagował dynamicznym przyspieszeniem trendów obserwowanych już od kilku lat. Podwojeniu importu gazu ze Szwecji towarzyszył spadek udziału dostaw z kierunku wschodniego.

W pierwszym półroczu 2022 roku nastąpił wzrost globalnej sprzedaży LPG w Polsce o 8,5% w stosunku do I półrocza 2021 r.

Stosunkowo korzystne relacje cenowe LPG w stosunku do cen paliw tradycyjnych oraz ogólna sytuacja gospodarcza w związku z rosnącymi cenami nośników energii  przyczyniły się do utrzymania tendencji wzrostowej w branży LPG. Warto przypomnieć, że autogaz stanowił  prawie 75% całości sprzedaży w 2021  roku - zatem łączny wzrost konsumpcji spowodowany jest przed wszystkim zwiększonym popytem w sektorze transportu.                                    

Poniżej przedstawiamy bilans półroczny z uwagi na pochodzenie produktu oraz konsumpcję gazu skroplonego LPG w latach 2021-2022.

W pierwszej połowie 2022 r. struktura zaopatrzenia uległa istotnej zmianie. Tak, jak w latach poprzednich, podstawowym źródłem zaopatrzenia jest import, którego wielkość wyniosła 1 182,2 tys. ton (wzrost o 22,8% wobec roku 2021), jednak zmieniły się źródła dostaw.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku utrzymała się dominacja dostaw z krajów, które były w 2021 r. największymi dostawcami produktu: z Rosji i ze Szwecji. Dostawy z Rosji wyniosły 50,4% całego importu, podczas gdy w  analogicznym okresie 2021 r. było to 62,9% (spadek o 12,5 pp). Udział Szwecji w łącznym przywozie produktu wyniósł w I półroczu 2022 r. 32,2%, co oznacza wzrost aż o 13,3 pp.

Pozostała ilość tj.  prawie 210 tys. ton przypada na szereg krajów z których największe znaczenie miały dostawy z Litwy i Kazachstanu.

Drogą morską przywieziono w I półroczu 2022 r.  427,9 tys ton (36%) paliwa,    transportem kolejowym  - 625,1 tys. ton. (53 %), a drogowym -  96,8 tys. ton (8 %).

W stosunku do przywozu LPG w całym 2021r. odnotowano  znaczący wzrost znaczenia dostaw drogą morską (+9 %), przy  jednoczesnym zmniejszeniu dostaw transportem drogowym (-5,8%).

W pierwszym  półroczu 2022 r. z Polski wywieziono  także 166,8 tys. ton LPG (bez 2901) podczas, gdy rok temu było to ponad 96 tys. ton. Wzrost ten w dużej części należy przypisać reeksportowi na Ukrainę. W I połowie 2022 r. 58,3 tys. ton produktu (w tym 2 tys. ton produktu o kodzie 2901 1000) trafiło z Polski na Ukrainę.