Łatwiej z rejestracją instalacji autogazowych

7.8.2023

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie całkowicie nowa ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Prace nad nią od 2021 r. budziły kontrowersje, jednak przyniosła ona także pewne jasne korzyści dla branży autogazowej.

Po co ustawa o homologacji?

Dotąd proces homologacji pojazdów, a także instalacji autogazowych, był w Polsce regulowany w ramach uchwalonej w 1997 r. i wielokrotnie nowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednak niedawne zmiany w prawie europejskim - w tym rozporządzenie 2018/858 oraz dyrektywy 2021/1716 i 2021/1717 - wprowadzające zmiany do procesu homologacji, a także potrzeba wdrożenia do polskiego prawa równoległej ścieżki homologacji instalacji gazowej opartej na regulaminie ONZ nr 115, stworzyły potrzebę wyodrębnienia problematyki homologacji do nowego aktu prawnego. Nowa ustawa ma zapewnić pełną zgodność przepisów polskich z prawodawstwem międzynarodowym oraz zapobiec nałożeniu na Polskę kar za niewdrożenie przepisów unijnych. O potrzebie nowej ustawy homologacyjnej z perspektywy branży motoryzacyjnej pisał z końcem 2022 r. m.in. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Świadectwa homologacji w rejestracji pojazdów z instalacją gazową

W trakcie prac nad ustawą zgłoszony do uregulowania został istotny dla użytkowników samochodów zasilanych autogazem problem. Dotąd w przypadku niektórych miejskich wydziałów komunikacji pojawiał się problem związany z interpretacją przepisów przy rejestracji takich pojazdów: urzędy nie chciały uznawać jako załączników wyciągów ze świadectw homologacji podpisanych mechanicznie (tzw. faksymilką), a wymagały oryginałów w wersji papierowej, co rodziło opóźnienia i koszty. Na wniosek członka POGP, spółki AC SA, w nowej ustawie pojawił się doprecyzowany przepis o następującym brzmieniu:

Art. 42. Podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu jest obowiązany wydać właścicielowi pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji, o którym mowa w art. 31 ust. 3, dla każdego pojazdu, w którym dokonano montażu takiej instalacji. Wyciąg ze świadectwa może być podpisany podpisem odbitym sposobem mechanicznym.

Nowy przepis jednoznacznie dopuszcza kopie świadectwa homologacji jako spełniający wymagania ustawy dla potrzeb dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu po montażu instalacji autogazowej. Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Autogazu Ministerstwo Infrastruktury wydało interpretację, potwierdzającą, że tego typu dokumenty powinny być honorowane przez organy właściwe w sprawie rejestracji pojazdów.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w zakresie dopuszczalności wykorzystania kopii świadectwa homologacji w zgłoszeniu rejestracyjnym