Prezentacja Raportu Rocznego POGP za rok 2021

20 kwietnia 2022 r. Polska Organizacja Gazu Płynnego przeprowadziła webinar pt. Przyszłość rynku LPG w kontekście Fit for 55 i konsekwencji inwazji na Ukrainę, towarzyszący prezentacji najnowszego Raportu Rocznego POGP za rok 2021. Jubileuszowy raport, podsumowujący 25-lecie istnienia POGP, przedstawia obraz polskiego rynku LPG u progu dynamicznych zmian prawnych związanych z ambitnymi celami europejskiej polityki klimatycznej oraz rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W swoim otwierającym wystąpieniu Sylwester Śmigiel, przewodniczący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, przedstawił obraz rynku gazu płynnego po okresie epidemii COVID-19. W 2021 r. konsumpcja w Polsce wzrosła o 4,1%. Dominującym segmentem rynku jest autogaz (74,5% zużycia), natomiast szybko rośnie segment zbiornikowy – liczba instalacji zbiornikowych wzrosła w 2021 r. do ponad 134 tys. sztuk, o 12% r/r.

Polska jest prawdziwym europejskim potentatem wykorzystania LPG w transporcie – nad Wisłą jeździ najwięcej w Unii Europejskiej samochodów napędzanych autogazem, korzystających z największej liczby stacji. Jesteśmy także 4. największym z perspektywy zużycia autogazu rynkiem na świecie.

79,5% krajowego zużycia LPG pochodzi z importu, a najważniejszymi kierunkami dostaw w 2021 r. były Rosja (58,2%, o 7pp mniej, niż w 2020 r.) oraz Szwecja (20,3%, o 4,5% więcej, niż w 2020 r.). Więcej szczegółów można znaleźć w Raporcie Rocznym POGP za 2021 r. oraz w załączonej prezentacji.

W kolejnej prezentacji Marek Popiołek, zastępca dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawił koncepcję Stref Czystego Transportu uchwaloną w niedawnej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach odnawialnych. Dyrektor Popiołek wyjaśnił przy okazji intencje stojące za pozostawieniem samorządom decyzji dotyczących ograniczeń obowiązujących w lokalnych Strefach.

Lesław Żarski, dyrektor Departamentu Rynku Paliw Ciekłych Urzędu Regulacji Energetyki, zaprezentował natomiast wnioski wynikające z działalności koncesyjnej i kontrolnej URE na rynku LPG. Liczba koncesji na obrót paliwami ciekłymi w ostatnich latach nieznacznie maleje, natomiast ugruntowuje się rola LPG jako trzeciego nośnika energii na stacjach paliw przy spadającej liczbie punktów oferujących wyłącznie sprzedaż autogazu. Dyrektor Żarski omówił na koniec pokrótce najczęstsze braki proceduralne obserwowane przez URE w stacjach oferujących sprzedaż autogazu oraz gazu w butlach oraz w rozlewniach gazu – zwykle dotyczące niewielkich operatorów.

Ewa Abramiuk-Lété, Dyrektor Generalna Liquid Gas Europe, przedstawiła omówioną szerzej w najnowszym Raporcie Rocznym problematykę wpływu europejskiego pakietu Fit for 55 na rynek LPG. Oceniła, że do 2024 r. zakończą się prace legislacyjne wprowadzające nowe rozwiązania w sektorach transportu i budynków do porządku wspólnotowego prawa – część z nich będzie bezpośrednio obowiązywać wszystkie Państwa Członkowskie, a część będzie wymagała przed wejściem w życie transpozycji do prawa krajowego. Dyrektor Abramiuk-Lété omówiła także pokrótce najnowsze kroki Komisji Europejskiej w dziedzinie dążenia do redukcji zależności UE od rosyjskich węglowodorów.

W dalszej kolejności Luca Vailati, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku spółki Dimeta, przedstawił działania podejmowane w dziedzinie komercjalizacji dimetyloeteru (DME), w pełni odnawialnej domieszki lub paliwa zastępczego do LPG. W najbliższych miesiącach rozpocznie działalność zakład demonstracyjny produkujący DME w procesie zgazowania dla potrzeb rynku paliwowego, a w 2024 r. – pierwszy z serii komercyjnych zakładów wytwarzających paliwo z odpadów komunalnych. Dimeta poszukuje partnerów do rozwoju rynku dimetyloeteru.

Dyskusję zakończyło wystąpienie Magdaleny Maj, Kierownika Zespołu ds. Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, poświęcone wnioskom z raportu PIE pt. Unia Europejska niezależna od Rosji? Alternatywne źródła dostaw surowców energetycznych. Pani Maj podkreśliła, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są w stanie zastąpić LPG z kierunku rosyjskiego innymi źródłami – w tym z USA, Bliskiego Wschodu, ale i Kazachstanu. Koszt takiej zmiany kierunków dostaw wymaga jednak dalszych analiz, ale przy nowej strukturze źródeł zaopatrzenia należy spodziewać się podniesienia ceny LPG.

Na koniec Przewodniczący POGP zadeklarował, że członkowie Organizacji pracują obecnie nad dywersyfikacją swoich źródeł dostaw. Sylwester Śmigiel ocenił przy tym, że jego zdaniem z technicznego punktu widzenia istnieją możliwości pokrycia zapotrzebowania rynku polskiego z kierunków innych, niż wschodni, aczkolwiek wymaga to pewnych przygotowań. Gaspol, członek POGP, podjął po agresji Rosji na Ukrainę indywidualną decyzję o zaprzestaniu zakupów gazu LPG produkowanego w Rosji, jednak Organizacja nie może ingerować w strategie biznesowe innych uczestników rynku. Branża dostosuje się do decyzji rządu, który zadeklarował, że będzie dążył do zakończenia importu węglowodorów rosyjskich.

Raport Rynek LPG w 2021