Czego nie można sprowadzać z Rosji od lutego?

30.11.2022

W ostatnich dniach w mediach pojawiają się nieścisłe informacje dotyczące wchodzących jakoby w życie 5 lutego 2023 r. sankcji na pochodzący z Rosji LPG. Co naprawdę przyjęła Unia Europejska?

3 czerwca 2022 Unia Europejska przyjęła 6. pakiet sankcji przeciwko Rosji i Białorusi. Szczegółowe rozwiązania zawiera Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

6. pakiet sankcji zawiera m.in. zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do państw członkowskich, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej (kod CN 2709 00) oraz niektórych produktów ropopochodnych (kod CN 2710), które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji. Wprowadzono również zakaz ubezpieczania i reasekuracji transportu morskiego takich towarów do państw trzecich. Co ważne, na wniosek części Państw Członkowskich sankcje nie obejmują ropy naftowej sprowadzanej do Unii Europejskiej rurociągami - w tym rurociągami Przyjaźń I i II (Drużba).

Przychody z eksportu ropy naftowej stanowiły w 2021 r. 22% wartości całkowitego eksportu Federacji Rosyjskiej, wielokrotnie więcej, niż jakiekolwiek innej kategorii produktów.

Aneks XXV do Rozporządzenia wymienia dwie kategorie towarów objętych sankcjami według Nomenklatury Scalonej:

  • CN 2709 00 - Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe;
  • CN 2710 - Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

5 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zakaz importu do Unii Europejskiej surowców objętych kodem CN 2709, natomiast 5 lutego 2023 mija okres przejściowy, który wprowadzono, aby umożliwić importerom zmiany kierunków dostaw na produkty objęte kodem CN 2710.

Wprowadzane sankcje nie obejmują zatem ani gazu ziemnego, ani gazu płynnego propan-butan. Obie te grupy objęte są kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Na dzień dzisiejszy (30.11.2022 r.) nie została przedstawiona żadna wspólna europejska propozycja legislacyjna dotycząca środków ograniczających wymierzonych w import węglowodorów gazowych z Rosji.