Dyrektywa EPBD a przyszłość kotłów gazowych

17.3.2023

14 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął treść przekształconej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, który będzie w kolejnych miesiącach przedmiotem negocjacji z Radą Unii Europejskiej (tj. z Państwami Członkowskimi). W ostatnich miesiącach przeciwnicy zasady przestrzegania neutralności technologicznej w dekarbonizacji Europy bardzo szeroko postulowali zakaz wykorzystania kotłów gazowych w ogrzewaniu domów, aby wywrzeć nacisk na legislatorów. Co w końcu uchwalił Parlament?

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie dyrektywy EPBD 343 głosami za, 216 głosami przeciw i 78 wstrzymującymi się. Wsparcie dyrektywa uzyskała przede wszystkim ze strony Zielonych (100% poparcia), których poseł Ciaran Cuffe był sprawozdawcą projektu, oraz socjaldemokratów i większości klubu liberałów. Największa frakcja w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa, była głęboko podzielona (51 za, 58 przeciw, 48 wstrzymujących się), a europejska konserwatywna prawica głosowała przeciwko.

Następnym, trudnym etapem będą trilogi, które prawdopodobnie rozpoczną się pod koniec kwietnia. Biorąc pod uwagę kontrowersyjny politycznie - ze względu na koszty dla konsumentów - charakter dyrektywy, negocjacje prawdopodobnie przeciągną się do jesieni.

Dyrektywa reguluje całościowo problematykę charakterystyki energetycznej budynków i redukcję emisji gazów cieplarnianych z budynków w Unii, celem osiągnięcia bezemisyjności zasobów budowlanych do 2050 r. Unia Europejska dostrzega istotną rolę sektora budynków w całości emisji europejskich, oraz brak dotychczasowych sukcesów w ograniczaniu emisji w tym obszarze.

Dyrektywa ma bardzo obszerny charakter, dlatego poniższe streszczenie ma charakter wybiórczy. Co istotnego obejmuje zatem EPBD z perspektywy posiadacza domu?

  • Do 2050 r. wszystkie budynki w Unii muszą uzyskać charakter bezemisyjnych. Oznacza to budynek mieszkalny o całkowitym zużyciu energii pierwotnej na poziomie <65 kWh/m2/rok, wykorzystujący energię wyłącznie odnawialną generowaną lub składowaną w miejscu zużycia, z lokalnej społeczności energetycznej lub z efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego - Art. 2 ust. 2.
  • Państwa członkowskie określą nowe klasy efektywności energetycznej budynków, aby zmodernizować budynki o najgorszych parametrach (E-G). Litera A będzie odpowiadać domom bezemisyjnym, litera A+ budynkom, które nie będą zużywać więcej, niż 15 kWh/m2/rok. Litera G ma odpowiadać 15% budynków w krajowych zasobach o najgorszych parametrach w momencie wprowadzenia skali - Art. 16 ust. 2.
  • Od 2024 r. państwa członkowskie nie będą mogły subsydiować wymiany źródeł ciepła na kotły na paliwa kopalne - Art. 15 ust. 10.
  • Od 2028 r. wszystkie nowe budynki mają mieć charakter bezemisyjnych (2026 - wszystkie budynki publiczne) - Art. 7 ust. 1.
  • Od wejścia w życie przepisów dyrektywy w danym kraju nie będzie dozwolone stosowanie systemów grzewczych na paliwa kopalne w budynkach nowych i poddawanych ważniejszej renowacji, przy czym hybrydowe systemy grzewcze, kotły certyfikowane do pracy na paliwach odnawialnych i inne systemy techniczne budynku niewykorzystujące wyłącznie paliw kopalnych, nie są uznawane za systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne - Art. 7 ust. 4a oraz Art. 8 ust. 3b. Przy tym, państwa członkowskie mają uwzględniać warunki eksploatacji oraz zapewnić wykorzystanie urządzeń spełniających kryteria najwyższych dostępnych klas efektywności energetycznej, które zostaną zdefiniowane w nowym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu - Art. 11 ust. 1.
  • Od 2029 r. nowe budynki mieszkalne a od 2033 r. - modernizowane muszą być wyposażone w instalacje wykorzystujące energię słoneczną, jeśli jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne - Art. 9a ust 3.

Dyrektywa dopuszcza więc wykorzystanie kotłów gazowych certyfikowanych do pracy z paliwami odnawialnymi, a także hybrydowych systemów grzewczych. W nowych i modernizowanych budynkach nie będą mogły być wykorzystywane jedynie źródła ciepła zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi.

Wejście w życie dyrektywy wymaga teraz uzgodnienia treści przyjętej przez Parlament Europejski z Radą Unii Europejskiej.

Szerzej o temacie przyszłości kotłów gazowych mówiliśmy w trakcie webinarium pt. Co z tymi kotłami? zorganizowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego w dniu 28 lutego 2023 r.

Zdjęcia: © European Union 2023 - Parlament Europejski