Ministerstwo Klimatu i Środowiska o wypłacie dodatku do ogrzewania LPG

14.11.2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało komunikat rozstrzygający wątpliwości niektórych samorządów co do wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zaopatrujących się dla celów grzewczych w propan.

Na przełomie października i listopada do Polskiej Organizacji Gazu Płynnego dotarły niepokojące sygnały o zdarzającym się kwestionowaniu wniosków o wypłatę dodatku z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, składanych przez użytkowników gazu płynnego korzystających z kotłów zasilanych LPG jako głównego źródła ogrzewania zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku kwestionowane były z uwagi na fakt, że użytkownicy kupują dla celów grzewczych propan, a nie mieszaninę gazów: propanu i butanu, jak wskazano w przepisach regulujących wypłaty dodatku, co przyczyniło się do niewłaściwej interpretacji intencji Ministerstwa Klimatu i Środowiskaprzez niektóre samorządy lokalne.

Polska Organizacja Gazu Płynnego zwróciła się niezwłocznie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o interpretację przepisów w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących propan dla celów grzewczych jako podstawowe źródło ciepła.

9 listopada na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazał się komunikat, który potwierdza, że propan jest gazem skroplonym LPG w rozumieniu przepisów polskiego prawa i w związku z tym jego wykorzystanie jako podstawowego źródła ciepła uprawnia do wypłaty dodatku. Ministerstwo w swoim komunikacie pisze:

  • "(...) zgodnie z intencją ustawodawcy dodatkiem objęte są wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z gazu skroplonego ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Należy podkreślić, że oferowany dla celów opałowych gaz płynny (w szczególności produkt sprzedawany pod handlową nazwą „propan” oraz „gaz płynny propan”, określony kodami CN 2711 12 94 lub CN 2711 12 97) – zawsze stanowi mieszaninę gazów propanu i butanu, bowiem nie jest on złożony wyłącznie z propanu, lecz zawiera w sobie także inne substancje, w tym butan. W związku z czym stanowi podstawę do wypłaty dodatku z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła.
  • dostawy gazu, opisane na potwierdzających fakturach, jako: ”propan” czy „ gaz płynny propan” powinny więc stanowić podstawę do wypłaty dodatku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw."

Bardzo dziękujemy zespołowi Ministerstwa Klimatu i Środowiska za szybkie rozstrzygnięcie tematu ważnego dla 100 tysięcy gospodarstw domowych, które wykorzystują gaz płynny jako podstawowe źródło ciepła.

Zdjęcie: Piotr Łaskawski