MRiT: do 30.09 przedłużcie zaświadczenia kwalifikacyjne

3.7.2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wygasają wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych. Świadectwa wydane bezterminowo wymagają wystąpienia o przedłużenie najpóźniej 30 września 2023 r. Złożenie wniosku po tym terminie będzie skutkowało koniecznością przystąpienia do płatnego egzaminu w celu ponownego nabycia zaświadczenia.

MASZ CZAS DO 30 WRZEŚNIA 2023 r. NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uprzejmie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać dotychczasowe bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. W celu darmowego ich przedłużenia na kolejne 5 lat albo 10 lat (okres
ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) niezbędne jest złożenie do jednostki dozoru technicznego wniosku o ich przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r. Złożenie wniosku po dniu 30 września 2023 r. będzie skutkowało koniecznością przystąpienia do płatnego egzaminu w celu ponownego nabycia zaświadczenia.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W KOLEJNYCH LATACH KAŻDE PONOWNE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH DO OBSŁUGI LUB KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA NASTĘPNE 5 ALBO 10 LAT BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ NA TYCH SAMYCH ZASADACH – BEZPŁATNIE, BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH, PRZY SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY O DOZORZE TECHNICZNYM

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj. Urzędu Dozoru Technicznego:

Więcej informacji można uzyskać na infolinii UDT, pod numerem: (+48) 22 57 22 100

Wzór wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego