Po Lyonie czas na Katowice

9.7.2024

W czerwcu we francuskim Lyonie odbył się coroczny Europejski Kongres Gazu Płynnego, największa impreza branżowa na kontynencie. Kolejna edycja w 2025 r. - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Polsce, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Z Lyonu...

Tegoroczny Kongres zgromadził ok. 2000 delegatów, ponad 300 organizacji (firm, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych) oraz ponad 100 sponsorów i wystawców. W części konferencyjnej wzięło udział 68 prelegentów, rekordowa ilość w historii wydarzenia. Wśród wystawców nie zabrakło członków Polskiej Organizacji Gazu Płynnego takich jak Chemet SA, Otodata Technologies Europe Sp. z o.o., Vitkovice Milmet SA i Hexagon Ragasco.

W tym roku organizatorzy zaprezentowali nowe funkcje, które dodatkowo wzbogaciły program Kongresu:

  • Dwie sceny z programami: theSTAGE dla debaty o przyszłości branży oraz o uwarunkowaniach politycznych i prawnych, jakie ją kształtują, i theFORUM dla dyskusji o rynku i ofercie produktowej.
  • Seria sesji podnoszących kompetencje uczestników: theWORKSHOPS, w ramach których odbyły się m.in. warsztaty poświęcone miejscu LPG w systemie ETS2.
  • Pierwsza w historii europejska ceremonia wręczenia nagród branżowych w 6 kategoriach: theAWARDS.

Program Forum obejmował tematykę związaną z gazem płynnym, począwszy od ogrzewania i mobilności po ustawodawstwo i trendy rynkowe. Najważniejsze wnioski z dyskusji wskazywały na istotną rolę odnawialnych gazów płynnych w transformacji energetycznej obszarów wiejskich. W tym kontekście fundamentalne znaczenie dla rozwijającej się oferty produktowej ma stabilna legislacja.

Szeroko dyskutowana była sytuacja legislacyjna we Francji, w szczególności debata na temat ścieżki wprowadzenia stopniowego wycofywania kotłów grzewczych przez rząd francuski. W dyskusji pojawiły się wyzwania stojące przed sektorem komunalnym, ale i małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) na obszarach wiejskich. MŚP często wykorzystują olej opałowy i gaz propan (LPG) i aspirują do przejścia na energię odnawialną, choć często są pomijane przy stanowieniu polityk publicznych. Przedstawiciele przemysłu - w tym Jean-Laurent Nectoux, konsultant w zakresie strategii CSR i zrównoważonego rozwoju oraz wiceprezes Rossignols, omówili przypadki wykorzystania gazów płynnych w swoich firmach i zjawisko przechodzenia z gazu ziemnego na gaz płynny ze względu na wzrost kosztów po pełnoskalowej agresii Rosji na Ukrainie.

Wśród najciekawszych wypowiedzi pojawiła się analiza Alice Francou, przedstawicielki Antargaz, która przedstawiła wyniki dwóch badań dotyczących przydatności pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na wsi poza zasięgiem sieci - co jest o tyle istotne, że we Francji sieci gazownicze pokrywają jedynie 6% terytorium kraju. Pani Francou stwierdziła, że w przypadkach, gdy budynki są duże i wymagają gruntownej renowacji, bardziej efektywne kosztowo są rozwiązania zasilane odnawialnym gazem płynnym.

Jan Schouwenaar, dyrektor generalny Primagaz, podkreślił, że w transformacji energetycznej należy przyjąć racjonalne ekonomicznie podejście, wykorzystujące zarówno energię elektryczną, jak i gaz, ponieważ sama energia elektryczna często nie jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla obszarów wiejskich. Sekundował mu m.in. ekspert projektu badawczego Énergies et Ruralité Yassine Abdelouadoud, który mówił, że polityka energetyczna oparta na miksie technologii i rozwiązań energetycznych jest lepsza niż jednolite podejście uniwersalne (pełna elektryfikacja), aby zapewnić efektywną ekonomicznie realizację potrzeb i oczekiwań konsumentów. Prelegenci zaapelowali do decydentów i przemysłu o przyjęcie hybrydowych rozwiązań grzewczych, w celu uwzględnienia potrzeb konsumentów na terenach słabo zurbanizowanych.

Zrozumienie obaw użytkowników autogazu, zwłaszcza biorąc pod uwagę zbliżający się zakaz stosowania silników spalinowych (ICE) w 2035 roku, wybrzmiało wyraźnie podczas dyskusji o trendach konsumenckich na rynku motoryzacyjnym. Eksperci, w tym Angelique Berden (Westport Fuel Systems), Eglantine Borel (Borel Système Gaz Carburants), David Kling (Antargaz) oraz Katarzyna Rutkowska (AC SA, członkini Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego), omówili znaczenie oceny preferencji konsumentów w celu wyboru odpowiednich opcji mobilności. Paneliści podsumowali tę sesję słowami:

przystępność cenowa i walory ekologiczne autogazu to kluczowe czynniki dla konsumentów zainteresowanych zrównoważonym transportem. Istnieje uzasadniona podstawa do uznania przez europejskich decydentów wymiernych korzyści płynących z autogazu, szczególnie w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach.

Prelegenci podkreślali niektóre z kluczowych wyzwań stojących przed autogazem w Europie, takie jak naruszenie przez decydentów unijnych zasady neutralności technologicznej i faworyzacja elektryfikacji sektora transportu. Rynek autogazu oferuje ekscytujące możliwości na przyszłość jako ważne paliwo alternatywne przyczyniające się do zielonej transformacji transportu, jednak branża musi wprowadzić do oferty odnawialne gazy płynne, co wzmocni pozycję naszego ekologicznego paliwa w Unii i złagodzi wpływ transportu drogowego na środowisko - komentował Cinch Munson, przedstawiciel World Liquid Gas Association.

Niezwykle ważna sesja poświęcona była finansowaniu transformacji energetycznej. Fabian Ziegler, dyrektor generalny DCC Energy, przedstawił w niej główne wyzwania stojące przed projektem odnawialnych gazów płynnych, w szczególności opóźnienia i wyższe niż oczekiwano koszty. Podkreślił powolne tempo realizacji projektów i zauważył, że biopropan jest obecnie czterokrotnie droższy niż propan, co tworzy trudny klimat inwestycyjny. Arnaud Cereze z ING Bank podkreślił krytyczne wyzwania związane z dostępnością i przystępnością cenową gazów płynnych, zwracając uwagę na 3 filary wiarygodności inwestycji: wykonalność technologiczną na skalę komercyjną, determinację branży do wprowadzenia na rynek tego produktu i przystępność cenową projektu w ramach ścieżki do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy. Zwrócił uwagę na rolę, jaką ma do odegrania w tego typu innowacyjnych projektach Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz konieczność stabilności regulacji dla nowych inwestycji.

W sesji zamykającej Kongres w Lyonie wziął udział m.in. wiceminister gospodarki, rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji Ukrainy, Oleksij Sobolew. Przedstawił, w jaki sposób Ukraina pracuje nad integracją systemu energetycznego z Unią Europejską oraz omówił, jak ważny jest dla Kijowa sektor LPG. Prelegenci następnie omówili, w jaki sposób gazy płynne przyczyniają się do bezpieczeństwa narodowego i łagodzenia efektów kryzysów na całym świecie.

Na zakończenie European Liquid Gas Congress w Lyonie Ewa Abramiuk-Lété, dyrektor zarządzająca Liquid Gas Europe, i Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, wspólnie zaprosili na kolejną edycję Kongresu, która odbędzie się w Katowicach.

...do Katowic

Europejski Kongres Gazu Płynnego organizowany jest od 1971 r., jednak nigdy dotąd nie odbył się w Polsce. Wydarzenie w Katowicach będzie pierwszym w Polsce w historii najważniejszej organizacji branżowej w Europie.

20-22 maja 2025 roku Europejski Kongres Gazu Płynnego gościć będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Już obecnie przedstawiciele Liquid Gas Europe oraz Polskiej Organizacji Gazu Płynnego rozmawiają z samorządem lokalnym, aby wydarzenie to zostało zapamiętane przez uczestników przez pryzmat profesjonalnego przygotowania i atrakcyjności dla delegatów.

Rok 2025 będzie szczególnym momentem na organizację Kongresu nad Wisłą. Polska będzie sprawować wówczas rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, obowiązywać będzie już w pełni embargo na rosyjski gaz płynny, a rząd będzie pracować nad wdrożeniem kluczowych dla naszego sektora nowych europejskich aktów prawnych - jak dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), objęcie sektora transportu i budownictwa systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, czy kolejna wersja dyrektywy o promocji paliw odnawialnych, w tym biopropanu i innych gazów płynnych.

Liquid Gas Europe i Polska Organizacja Gazu Płynnego będą dążyć do tego, by wydarzenie w Katowicach miało prawdziwie regionalny charakter - będziemy zabiegać o uczestnictwo w Kongresie delegatów z Czech i Słowacji, biorąc pod uwagę zależności kooperacyjne z polskimi przedsiębiorcami, a także z Ukrainy. Polska od 2022 r. stała się dla Ukrainy głównym zapleczem zaopatrzeniowym w zakresie gazu płynnego, a współpraca pomiędzy ukraińskimi i polskimi przedsiębiorcami znacząco się zacieśniła. W świetle konieczności dostosowania ukraińskiego rynku europejskiego do regulacji europejskich, potencjał do wymiany doświadczeń między firmami pozostaje bardzo duży. Liczymy, że Europejski Kongres Gazu Płynnego w Katowicach stanie się ważnym forum dla takiej wymiany i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

W 2025 r. to właśnie Europejski Kongres Gazu Płynnego, a nie nasze Forum Paliw Gazowych będzie najważniejszą imprezą branżową roku w Polsce, wydarzeniem priorytetowym dla POGP. Już dziś zapraszamy do rejestracji.