1 lipca rusza Platforma Paliwowa: co robić, jak żyć?

19.6.2023

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, od 1 lipca ruszy przygotowywana przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych Platforma Paliwowa. W pierwszym etapie będzie ona służyła wyłącznie do realizacji sprawozdań do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Prawa energetycznego (art. 4ba ust. 1, art. 43d ust. 1 oraz art. 43e ust. 1). Podmioty, które zajmują się wyłącznie handlem detalicznym butlami LPG nie muszą się rejestrować na nowej Platformie - ich nowa forma realizacji obowiązków informacyjnych nie dotyczy.

Kto musi podjąć działania?

Utworzenia konta w Platformie Paliwowej muszą dokonać wyłącznie podmioty realizujące wobec Prezesa URE obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, określonew art. 4ba ust. 1, art. 43d ust. 1 oraz art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

WAŻNE!!! PODMIOTY, KTÓRE:
A)   KUPUJĄ I SPRZEDAJĄ TYLKO NAPEŁNIONE BUTLE Z GAZEM PŁYNNYM LPG,
B)   SPRZEDAJĄ PALIWA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM KART PALIWOWYCH
NIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO UTWORZENIA KONTA W PLATFORMIE PALIWOWEJ

Od 1 lipca 2023 roku wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, o których mowa powyżej – wykonywane przez przedsiębiorstwa posiadające koncesję WPC, OPC, OPZ, MPC, PPC,WPC oraz podmioty wpisane do Rejestrów Podmiotów Przywożących będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemuPlatformy Paliwowej.

Obowiązek utworzenia konta w Platformie Paliwowej dotyczy, zatem również przedsiębiorstw składającychPrezesowi URE informacje o wykorzystywanej w działalności infrastrukturze paliw ciekłych. Od 1lipca 2023 roku, informację tę będzie można złożyć tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej. Dlatego tak ważnym jest wcześniejsze utworzenie konta użytkownika w Platformie Paliwowej.

WAŻNE!!! KONTO UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE UTWORZONE ZOSTANIE PRZEZ RARS PO OTRZYMANIU PONIŻEJ OPISANYCH DOKUMENTÓW:
A. Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej (przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, uprawnieni do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorstwa wspólnicy lub członkowie zarządu) nie są zobowiązani do ustanawiania pełnomocnika.

Będą to:

 • w przypadku działalności gospodarczej wpisanej do CEiDG – właściciel lub wspólnik spółki cywilnejuprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu;
 • w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS - członek     zarządu / wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji podmiotu.

W przypadku takich osób koniecznym jest WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE ORYGINAŁÓW (WERSJA PAPIEROWA) NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW, dostępnych na stronie www.rars.gov.pl - Platforma Paliwowa:

1.   wypełnionego oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; TUTAJ MUSIMY PODAĆ ADRES MAILOWY (jako podstawa funkcjonowania konta), NUMER TELEFONU, ADRES I NAZWĘ FIRMY, ZAZNACZYĆ POZIOM UPRAWNIEŃ – URE_P3 I PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE

2.   klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE

3.   aktualnego wyciągu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; WYDRUKOWANE NA DZIEŃ WYSYŁANIA LISTU.

B. Przedsiębiorcy,którzy będą dokonywać czynności w Platformie Paliwowej za pośrednictwem pełnomocnika koniecznym będzie przedłożenie w wersji papierowej:
 1. pełnomocnictwa (wzór RARS), podpisanego zgodnie z zasadami     reprezentacji przedsiębiorcy
 2. aktualnego wyciągu z CEiDG lub KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną; WYDRUKOWANE NA DZIEŃ WYSYŁANIA LISTU
 3. wypełnionego     oświadczenia (wzór RARS) – określającego zakres umocowania do działania w ramach czynności w Platformie Paliwowej; TUTAJ MUSIMY     PODAĆ ADRES MAILOWY PEŁNOMOCNIKA (jako podstawa funkcjonowania konta), NUMER TELEFONU, ADRES I NAZWĘ FIRMY, ZAZNACZYĆ POZIOM UPRAWNIEŃ – URE_P3 I PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE;
 4. klauzuli informacyjnej RARS (wzór RARS) – PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE
 5. przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 PLN) na rachunek:
  Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

W przypadku udzielenia większej ilości pełnomocnictw, np. dla kilku pracowników, powyższe dokumenty, w tym opłatę skarbową, należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie umocowanych pełnomocników.

Zakres Pełnomocnictwa

Niniejsza informacja jest kierowana przede wszystkim do podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi (OPC), prowadzących działalność z wykorzystaniem infrastruktury technicznej oraz podmiotów zlecających usługę transportu do odbiorcy końcowego. Dlatego w przeważającej większości takich przypadków w zakresie pełnomocnictwa jako zakres umocowania trzeba będzie wskazać: Poziom uprawnień: URE_P3.

W każdym przypadku należy jednak zweryfikować zakres działalności, pod kątem także innych obowiązków sprawozdawczych wynikających z USTAW (w zakresie uprawnień RARS). 

WAŻNE!!! W dokumencie: Zakres umocowania koniecznym jest podanie pełnej i dokładnej nazwy przedsiębiorcy wraz z numerem NIP, imienia i nazwiska użytkownika /pełnomocnika, nr telefonu użytkownika / pełnomocnika oraz adresu mailowego użytkownika / pełnomocnika.

Dodatkowe informacje.  Podsumowanie.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu poprawności powyższych dokumentów RARS utworzy konto użytkownika oraz udostępni upoważnionym osobom konta użytkownika i loginy do jego obsługi. Może to potrwać do kilku dni roboczych.

Utworzenie konta będzie niezbędnym warunkiem korzystania z Platformy Paliwowej.

Wskazane dokumenty należy przedłożyć wyłącznie listownie, w oryginałach, na adres RARS. Nie jest możliwe przekazanie powyższych dokumentów kanałami komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem podpisów elektronicznych / kwalifikowanych.

Dotychczas złożone do URE informacje i sprawozdania zachowują swoją ważność, nie ma konieczności składania ich ponownie.

 

PAMIĘTAJ

OSOBY WPROWADZAJĄCE DANE DO PLATFORMY PALIWOWEJ MUSZĄ POSIADAĆ:  

 • PODPIS ELEKTRONICZNY- SZAFIR (DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM KONIECZNYM JEST WŁĄCZONE ROZSZERZENIE SZAFIR SDK ORAZ APLIKACJE SZAFIR HOST) LUB
 • E-DOWÓD LUB
 • PROFIL ZAUFANY

 

JEŻELI POSIADASZ KONCESJĘ PALIWOWĄ lub WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH
I NIE WYSŁAŁEŚ JESZCZE DOKUMENTÓW DO RARS

 

ZRÓB TO TERAZ

 

ALBO ZADZWOŃ DO RARS (22 889 89 18) LUB URE (22 487 57 91, 22 487 5008, 22 487 57 23)

 

Więcej Informacji: www.rars.gov.pl

Wykaz niezbędnych dokumentów z załącznikami do pobrania