EKObarometr: 3 pokolenia o LPG

3.7.2024

W dniach 29.04.2024 - 12.05.2024 r. Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research zrealizowała najnowszą, 6. Edycję badania „EKObarometr – na drodze do zielonego społeczeństwa”. Polska Organizacja Gazu Płynnego była partnerem tegorocznego projektu, który w tym roku objął także badanie postaw Polaków wobec gazu płynnego LPG. Badanie badanie zostało przeprowadzone na próbie 1500 respondentów.

Przeważająco negatywna percepcja społeczna Zielonego Ładu

EKObarometr analizuje w tym roku szeroką paletę zjawisk związanych z ekologią i stanowi ciekawe odzwierciedlenie postaw społecznych w kontekście niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których kwestie ekologii odgrywały ważną rolę.

Co uderza w wynikach badania EKObarometr 2024 to porażka wizerunkowa Europejskiego Zielonego Ładu. Polacy o Zielonym Ładzie wiedzą niewiele, ale kojarzy im się on przede wszystkim negatywnie – przez pryzmat wzrostu cen energii (34%), wzrostu cen artykułów spożywczych (29%), utrudnieniami w sektorze rolnictwa i leśnictwa (28%), protestami i demonstracjami (25%) czy dodatkowym obciążeniem finansowym przedsiębiorców i konsumentów (24%). Równocześnie, 30% respondentów Zielony Ład postrzega przez pryzmat walki ze zmianami klimatycznymi, 28% - ochrony środowiska, a 24% - rozwojem OZE czy redukcją emisji gazów cieplarnianych.

W porównaniu do roku minionego nasiliła się sceptyczna ocena działań realizowanych pod pretekstem ekologii.

Źródło: EKObarometr 2024

LPG ważnym paliwem na terenach wiejskich

W zakresie pytań opracowanych przez zespół badawczy we współpracy z Polską Organizacją Gazu Płynnego wyniki w sposób jednoznaczny dowodzą, że LPG pozostaje w Polsce ważnym paliwem na terenach wiejskich. 49% respondentów mieszkających na wsi potwierdza, że zdarzyło im się korzystać z gazu płynnego – wobec 36-37% dla mieszkańców małych i średnich miast i 33% dla mieszkańców metropolii. Spośród użytkowników gazu LPG na wsi 48% korzystało z niego w postaci autogazu, a aż 52% do przygotowania posiłków: znacznie więcej, niż wśród mieszkańców miast. Potencjał tego paliwa można w pełni wykorzystać zatem właśnie tam – na obszarach słabo zurbanizowanych i peryferyjnych, o ograniczonym dostępie do infrastruktury, gdzie według danych Komisji Europejskiej odsetek ludności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem energetycznym jest najwyższy.

Źródło: EKObarometr 2024

Trzy pokolenia: od gotowania do autogazu

Percepcja LPG różni się istotnie w zależności wieku respondentów. Najmłodsi ankietowani, w wieku do 24 lat, wiedzą o gazie płynnym najmniej i najrzadziej z niego korzystają - tylko 34% z nich kiedykolwiek miało kontakt z LPG. Wielu z nich obawia się gazu: aż 19% wątpi, że LPG jest bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zaleceń serwisowych. Najmłodsi dorośli są najbardziej zainteresowani technologiami elektrycznymi: najczęściej wskazują, że swój przyszły dom chcieliby ogrzewać kolektorami słonecznymi, pompą ciepła lub kotłem elektrycznym.

Dorośli między 25 a 44 rokiem życia są znacznie bardziej pragmatyczni. Najchętniej wśród całej populacji jeżdżą na autogazie (24% respondentów) i gaz płynny utożsamiają przede wszystkim z paliwem napędowym. W swoich wyborach zakupowych kierują się przede wszystkim ceną i to na ten aspekt LPG wskazują najczęściej-41-47% użytkowników paliwa wskazuje, że to ze względu na koszt paliwa wybrali gaz płynny. 2/3 z ankietowanych z tej grupy potwierdza powszechną dostępność autogazu - to najwięcej spośród wszystkich Polaków.

Najstarsi Polacy z LPG korzystają równie często (43% respondentów), ale zdecydowanie najczęściej w kuchni – aż 55% z użytkowników LPG gotowało ostatnio z wykorzystaniem butli. W LPG oprócz kosztu cenią sobie wygodę (33%). Bardzo wysoko oceniają walory LPG w walce ze smogiem – 58% wskazuje, że wymiana ogrzewania na kocioł gazowy przyczynia się do poprawy jakości powietrza, a 54% deklaruje to samo o autogazie. Najczęściej spośród wszystkich grup wiekowych oceniają instalację gazową jako bezpieczną – mówi tak aż 65% z ankietowanych.

Źródło: EKObarometr 2024

LPG paliwem ekologicznym

Respondenci doceniają znaczenie gazu płynnego jako ekologicznego nośnika energii. Spośród osób, które miały styczność z LPG, 53% ankietowanych uznaje LPG za paliwo ekologiczne (9% jest przeciwnego zdania). Również 53% użytkowników ocenia, że do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu przyczynia się wymiana pieców węglowych na kotły gazowe (9% ocenia, że nie), a 5% - że taki efekt daje wykorzystanie autogazu w samochodach (nie zgadza się 8%). Aż 61% użytkowników gazu płynnego zgadza się, że gaz płynny LPG to dobre rozwiązanie dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej.

Źródło: EKObarometr 2024

Proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych w Polsce samochodów, 13% respondentów korzysta z samochodu zasilanego LPG, a 60% zna autogaz. Po energii elektrycznej jest to najpowszechniej rozpoznawane paliwo alternatywne, choć Polacy niekoniecznie zdają sobie sprawę, że LPG jest za takie uznawane.

Potwierdza się zatem pozytywne postrzeganie gazu płynnego jako alternatywnego źródła energii wśród polskiej populacji. LPG jest czystszym paliwem w porównaniu do węgla czy drogowych paliw płynnych, emitując mniej zanieczyszczeń i zmniejszając ogólny ślad węglowy. Ograniczając uwalnianie do atmosfery takich substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe, z których wszystkie są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, wykorzystanie gazu płynnego przyczynia się do ograniczenia zjawiska smogu, który jest jednym z największych problemów cywilizacyjnych mniejszych miast i obszarów podmiejskich.

Wyniki badania odzwierciedlają rosnący konsensus wśród polskiego społeczeństwa co do korzyści płynących ze stosowania LPG jako alternatywy dla paliw tradycyjnych. Cieszy fakt, że większość respondentów dostrzega jego pozytywny wpływ na jakość powietrza i jest skłonna korzystać z tego czystszego i bardziej ekologicznego źródła energii.

Pełny raport do pobrania na stronie badania.