Wchodzi w życie nowe rozporządzenie ciśnieniowe

13.1.22

12 stycznia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 68 nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (rozporządzenie ciśnieniowe).

Rozporządzenie to wejdzie w życie w dniu 27 stycznia 2022 roku i zastąpi w całości dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

Ze względu na techniczną złożoność materii, prace nad nowym rozporządzeniem toczyły się od wielu lat, a Polska Organizacja Gazu Płynnego brała w nich udział od samego początku. Z punkty widzenia uczestników obrotu gazem płynnym LPG wśród najistotniejszych punktów rozporządzenia można wymienić:

  1. Rozporządzenie dotyczy zbiorników stałych oraz rurociągów technologicznych w obrębie obiektu przemysłowego; dotyczy również zbiorników przenośnych, ale przesądzono że nie dotyczy zbiorników eksploatowanych jako transportowe naczynia ciśnieniowe w rozumieniu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych (czyli butli gazowych).
  2. Rozporządzenie nie obejmuje takich urządzeń dotychczas objętych rozporządzeniem, jak cysterny czy urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; co do cystern nie mamy wątpliwości, że będą badane w trybie określonym ADR, w przypadku urządzeń NO będziemy to jeszcze ustalać.
  3. Wyraźnie określono w rozporządzeniu, że jego przepisów dotyczących projektowania i wytwarzania nie stosuje się do urządzeń objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, np. dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE. Urządzenia te – takie jak zbiorniki stałe na gaz płynny – podlegają jurysdykcji polskich jednostek dozoru technicznego jedynie na dalszych etapach życia urządzenia.
  4. W dziale V opisano tryb składania wniosków o zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego, jak również katalog i zawartość dokumentów potrzebnych w tym celu. Dopuszczono wyraźnie możliwość składania wniosków oraz komunikacji w postaci elektronicznej. Polecam całą treść widniejącą na str. 6-9 przesłanego w załączeniu rozporządzenia, bo ona określa dosyć szczegółowo nie tylko procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na eksploatację, ale też to, co możemy i jak powinniśmy postępować w stosunku do urządzenia ciśnieniowego.
  5. Katalog badań pozostaje niezmieniony (rewizje wewnętrzne, a dla rurociągów jako rewizje główne; próby ciśnieniowe; rewizje zewnętrzne). Szczegóły na temat poszczególnych rodzajów badań są zawarte na str. 9-12 załączonego pliku.
  6. Utrzymano zasadę, że w trakcie napełniania zbiornika stałego przeznaczonego na gazy skroplone propan i butan techniczny oraz ich mieszaniny objętość cieczy w zbiorniku stałym nie może przekroczyć 85% jego pojemności. W przypadku pozostałych gazów palnych może to być 90%.
  7. Przed wprowadzeniem gazu skroplonego lub gazu skroplonego schłodzonego do zbiornika stałego należy przedsięwziąć środki zapobiegające wytworzeniu się mieszaniny wybuchowej lub palnej w zbiorniku stałym oraz obniżeniu się temperatury ścianek zbiornika stałego do temperatury niższej niż najniższa temperatura dopuszczalna zbiornika stałego.
  8. Każde napełnienie zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony lub zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony schłodzony dokumentuje się, w postaci papierowej albo elektronicznej, w książce ruchu zbiornika stałego lub w książce napełnień. Księga powinna zawierać informacje wskazane w przepisach prawa.
  9. Kontrolę zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w terminach i zakresie określonych przez wytwarzającego zawory, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Kontrolę działania i nastawy zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w obecności inspektora dozoru technicznego nie rzadziej niż co 9 lat, o ile wytwarzający zawory nie określił krótszego terminu, a na stacjach tankowania pojazdów nie rzadziej niż co 8 lat.
  10. W przypadku zbiorników stałych podziemnych jedno dno zbiornika stałego poziomego może nie być przykryte warstwą ziemi, o ile jest zaopatrzone w skuteczną osłonę przeciwsłoneczną, a najwyższa dopuszczalna temperatura zbiornika stałego jest nie niższa niż 40°C.

Zmianie uległy terminy badań różnych typów zbiorników: